Regulamin przekazywania darowizn
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną


§1.
Definicje, czyli co jak rozumieć

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
 2. Dzieło Kolpinga – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, świadczący za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz,
 4. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny na rzecz Dzieła Kolpinga z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
 5. Pośrednik usług finansowych –PayPal oraz PayPro.
 6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Dzieła Kolpinga.
 7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Dzieła Kolpingaoraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Dzieło Kolpinga udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu), poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej.
 4. Dostęp do regulaminu może wymagać od Użytkownika posiadania sprzętu i oprogramowania o określonych ustawieniach (np. oprogramowania do odczytu formatu doc., docx, pdf.)

§3.
Darowizna, czyli przekazanie środków

 1. Użytkownik przekazując Dziełu Kolpinga środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przekazaniu obdarowanemu Dziełu Kolpinga bezpłatnego świadczenia pieniężnego kosztem majątku Darczyńcy.
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że darowizna tych środków jest ważna i skuteczna mimo niezachowania formy aktu notarialnego przewidzianej w tym przepisie.

§4.
Warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu,
  • posiadanie dostępu do internetu,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
 2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
 4. Dzieło Kolpinga za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na rzecz Dzieła Kolpinga.
 5. Dzieło Kolpinga nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6.
Ostrzeżenie

 1. Dzieło Kolpinga przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale.
 2. Dzieło Kolpinga będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich uwag i podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7.
Ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dzieło Kolpinga.
 2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§8.
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: hospicjum@kolping.pl
 2. Dzieło Kolpinga nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9.
Zmiany Regulaminu

 1. Dzieło Kolpinga ma prawo dokonywać zmian w  Regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§10.
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Dziełem Kolpinga, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania na adres elektroniczny hospicjum@kolping.pl